Spelen

Gein 
Ouder- en kind inloop | 0-4ma.do 09.00-12.00
Afterschool Club | 12-23vr 15.30-17.00
Swazoom Kids 'n Fun | 12-23wo 13.00-18.30
Troefcall Club Dosti | 23+di.vr 17.00-22.00
  
Kwakoe 
Little Miss Kwakoe | 0-12wo 16.00-18.00
  
NoLIMIT 
Ouder- en kind inloop | 0-4ma 09.00-13.00
  
 

Veel gestelde vragen >>

 
--- BuurtHuizen Zuidoost is onderdeel van PBAZO [Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost]